การอนุญาตให้เป็นผู้ติดตั้งส่วนควบ และเครื่องอุปกรณ์ติดตั้งแก๊ส

ประกาศกรมการขนส่งทางบก

เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการให้ความเห็นชอบและการยกเลิก
การให้ความเห็นชอบการเป็นผู้ติดตั้งส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์
ของรถที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิง
พ.ศ. ๒๕๕๑
อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๐ ของกฎกระทรวงกำหนดส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ของรถ
ที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๕๑ อธิบดีกรมการขนส่งทางบกประกาศกำหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการให้ความเห็นชอบและการยกเลิกการให้ความเห็นชอบการเป็น
ผู้ติดตั้งส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ของรถที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในประกาศนี้
“การติดตั้ง” หมายความว่า การติดตั้งส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ของรถที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียม
เหลวเป็นเชื้อเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์
“ผู้ติดตั้ง” หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากกรมการขนส่งทางบกให้เป็นผู้ติดตั้ง
ส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ของรถที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิง
“ผู้ติดตั้งที่เป็นผู้ผลิต” หมายความว่า ผู้ติดตั้งที่เป็นผู้ผลิตรถซึ่งติดตั้งส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์
ของรถที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิงกับรถที่ผู้ติดตั้งผลิต โดยมีการกำหนดรหัสหรือรุ่น
เป็นการเฉพาะ
“ผู้ติดตั้งทั่วไป” หมายความว่า ผู้ติดตั้งที่ไม่เป็นผู้

About the Author

ผู้จัดทำเวปไซท์คร้าบ