หลักเกณฑ์ การตรวจสภาพรถ ติดแก๊ส

ประกาศกรมการขนส่งทางบก

เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาการตรวจและทดสอบ
และการออกหนังสือรับรองการตรวจและทดสอบส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์
ของรถที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิง
พ.ศ. ๒๕๕๑

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๘ และข้อ ๙ ของกฎกระทรวงกำหนดส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์
ของรถที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๕๑ อธิบดีกรมการขนส่งทางบกประกาศ
กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาการตรวจและทดสอบ และการออกหนังสือรับรอง
การตรวจและทดสอบส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ของรถที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิงไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในประกาศนี้
“การตรวจและทดสอบการติดตั้ง” หมายความว่า การตรวจและทดสอบส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์
และการติดตั้งส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ของรถที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิง
“การตรวจและทดสอบถัง” หมายความว่า การตรวจและทดสอบถังหรือภาชนะบรรจุ
ก๊าซปิโตรเลียมเหลวของรถที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิง
“ผู้ตรวจและทดสอบ” ได้แก่…

About the Author

ผู้จัดทำเวปไซท์คร้าบ