เครื่องหมาย และวิธีการติดป้าย รถติดแก๊ส

ประกาศกรมการขนส่งทางบก

เรื่อง กำหนดลักษณะของเครื่องหมายและวิธีการติด หรือการแสดงเครื่องหมาย
ของรถที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๕๑
อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๑ ของกฎกระทรวงกำหนดส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ของรถ
ที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๕๑ อธิบดีกรมการขนส่งทางบกประกาศกำหนด
ลักษณะของเครื่องหมายและวิธีการติด หรือการแสดงเครื่องหมายของรถที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
เป็นเชื้อเพลิงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ เครื่องหมายแสดงการใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิงให้เป็นไปตามแบบ
ท้ายประกาศนี้
ข้อ ๒ การติดหรือแสดงเครื่องหมายแสดงการใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิงให้ติดไว้
ที่ด้านท้ายของตัวรถในลักษณะที่เห็นได้ชัดเจนขณะใช้รถ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
ชัยรัตน์ สงวนชื่อ
รองอธิบดี รักษาราชการแทน
อธิบดีกรมการขนส่งทางบก

 

แบบเครื่องหมายแสดงการใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิง

About the Author

ผู้จัดทำเวปไซท์คร้าบ